Thuisbatterijen breken door!!

Bron: Solar Magazine

© Wattkraft

© Wattkraft

11 december 2023

Meer flexibel vermogen bittere noodzaak: doorbraak batterijen in Nederland en Vlaanderen een feit

Met de installatie van tienduizenden thuisbatterijen in Vlaanderen en tientallen grootschalige batterijen in Nederland én België vormde 2023 de bevestiging dat de definitieve doorbraak van batterijen een feit is.

Met het post-salderingstijdperk dat voor de deur staat, is meer zelfverbruik van zonnestroom de manier om de terugverdientijd van zonnepanelen te verkorten en daarmee zal ook in Nederland de definitieve doorbraak van de thuisbatterij niet meer lang op zich laten wachten.

Voor miljoenen Nederlandse en Vlaamse burgers was de aanschaf van zonnepanelen een eerste stap naar een duurzaam energiesysteem in hun woning. Door de steeds hogere penetratiegraad van zonnepanelen stijgt de vraag naar energieopslag, zeker nu het volledige stroomnet – in Nederland niet alleen op het laagspannings- maar ook op het midden- en hoogspanningsnet – op steeds meer plaatsen overbelast raakt tijdens piekuren. Ook vanuit het bedrijfsleven is daardoor sprake van een stortvloed aan (vergunnings)aanvragen bij gemeenten en netbeheerders voor tientallen gigawatt aan batterijen.

Voortouw
Vlaanderen heeft in de Benelux het voortouw genomen en installeerde mede dankzij een investeringspremie in 2022 ruim 50.000 thuisbatterijen. Na het afschaffen van de subsidie per 1 april 2023 daalden de verkopen fors, maar toch melden Vlaamse installateurs bij 20 tot 40 procent van de zonnepaneelverkopen een thuisbatterij te plaatsen. Zelfs als consumenten bij de aankoop van zonnepanelen niet direct kiezen voor een thuisbatterij, plaatsen veel Vlaamse installateurs standaard een hybride omvormer zodat in een latere fase gemakkelijk een thuisbatterij kan worden toegevoegd zonder hoge kosten te maken.

Kritische kanttekening bij de opmars van thuisbatterijen is volgens netbeheerder Fluvius dat ze in Vlaanderen vooralsnog niet helpen bij het ontlasten van het stroomnet. Uit de digitale meterdata blijkt dat het laden van de batterij start zodra de zonnepanelen energie produceren. Door de beperkte capaciteit van de batterijen wordt er nog steeds volle capaciteit in het stroomnet geïnjecteerd wanneer de batterij geladen is.

Marktopportuniteit
Ook de Nederlandse markt bereidt zich voor op de doorbraak van de thuisbatterij. Er is geen pv-groothandel meer die geen thuisbatterijen in het assortiment heeft en vele installateurs van zonnepanelen zien het als hun volgende marktopportuniteit.

Op dit moment mag opgewekte en teruggeleverde zonne-energie nog gesaldeerd worden. Daardoor is de terugverdientijd van zonnepanelen, zeker met de huidige energieprijzen, heel kort. De terugverdientijd loopt echter snel op wanneer salderen wordt afgebouwd én er geen batterij is geplaatst. Het toevoegen van een batterij voorkomt dat kilowatturen van zonnepanelen worden teruggeleverd aan het net doordat deze worden opgeslagen in de batterij. Hierdoor wordt de gelijktijdigheid van de zonne-energie verhoogd en blijft salderen grotendeels in stand. De zonnestroom kan dan later, tijdens de dure uren, alsnog worden verbruikt of ingevoed op het stroomnet.

Artikel in Solar Magazine Marktgids Zonne energie 2024

Door: Edwin van Gastel

29 november, product info avond over all electric warmtepompen, batterijen en dynamische energiecontracten

Op 29 november houdt Gasvrij Scheveningen in het Kalhuis, Badhuisstraat 177 een product info avond waarop Ruben Boekel van Alklima en Jelmer Gulmans u zullen informeren over de nieuwste warmtepompen, over thuisbatterijen en over de werking en de voordelen van een dynamische energiecontract

Het avondprogramma ziet er als volgt uit:

19:30 Inloop en mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwssite/netwerkgroep van

Gasvrij Scheveningen

20:00 Presentatie van Ruben Boekel over de Mitsubishi all electric warmtepompen

20:30 Gelegenheid tot het stellen van vragen en koffie en thee ronde

21:00 Presentatie van Jelmer Gulmans over zijn ervaringen met een dynamisch energiecontract,

de thuisbatterij en de Quadd warmtepomp

21:30 Gelegenheid tot het stellen van vragen

22:00 Sluiting

Klimaatneutraal in 2050 ONHAALBAAR

Volgens een artikel gebaseerd op onderzoek door INVESTICO voor de Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dat een circulaire economie en een voldoende afbouw van de fossiele industrie in 2050 onhaalbaar zijn. De keuzes die daarvoor gemaakt zouden moeten worden, worden niet gemaakt, maar de beleidsvoornemens van de regering worden niet bijgesteld.

Hernieuwbare energie is altijd gepresenteerd als een oneindige hoeveelheid’, zegt hoogleraar Kramer. ‘Dat was voor de beginfase heel goed, om het te presenteren als aantrekkelijk alternatief voor fossiel. Maar hernieuwbare energie is een schaars goed. Het kost geld, en vooral ook ruimte.’

Dat betekent niet dat Kramer, die meer dan 25 jaar voor Shell werkte, kiest voor krimp. ‘Nederland is eigenlijk heel goed gepositioneerd voor deze industrie. We hebben windmolens op de Noordzee en ook het geld, de governance, de kennis. We hebben hier een enorme legacy. Het is te makkelijk om dat allemaal te laten gaan.’ Hij accepteert dat het doel van een volledig circulaire economie daarmee buiten het zicht raakt. ‘Ik zou persoonlijk zeggen: een klimaatneutrale industrie in Nederland is echt dwingend.’

‘Eigenlijk allebei niet’, zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen geconfronteerd met de keus tussen een sterke krimp van de industrie of het loslaten van de doelen. ‘Ik vind, en dat heb ik ook steeds tegen de Kamer gezegd: we gaan de doelen niet loslaten.’ De staatssecretaris houdt stevig vast aan volledige circulariteit in 2050 maar wil tegelijkertijd de industrie zoveel mogelijk in Nederland behouden. ‘Ik heb liever dat we met z’n allen keihard proberen om over een heel hoge lat te springen dan dat ik die lat ga verlagen zodat we daar rustig overheen kunnen stappen. We zetten samen alles op alles om die doelen te behalen.’

‘Dan mag ze wel aan het werk’, reageert hoogleraar De Coninck. ‘Het staat inderdaad in het Nederlandse beleid dat we in 2050 fossielvrij zijn, maar ik weet niet of ik het geloof, eerlijk gezegd. Wat is het circulariteitsbeleid? Een paar transitieprogramma’s met een paar pilots. En dit gaat over 2050 hè, dat is over 25 jaar. Dat is echt om de hoek.’

Wat doet staatssecretaris Heijnen als straks blijkt dat er onvoldoende elektriciteit is om af te stappen van aardolie? ‘Ik ga niemand aan het onmogelijke houden’, antwoordt ze. ‘Maar het is mijn taak om in een visie een stip op de horizon te zetten waar wij met z’n allen naartoe willen werken. Op het moment dat je als kabinet heel duidelijk de uitspraak doet “wij willen in 2050 circulair zijn”, dan gaan bedrijven natuurlijk ook in die stand staan.’

Dat blijkt niet uit de toekomstbeelden van de sectoren zelf die Investico doorlichtte. In plaats van krimp gaan die ervan uit dat het doel van ‘volledige circulariteit in 2050’ verdwijnt of zal worden afgezwakt. ‘In mijn optiek is circulair niet het einddoel, het is een middel om iets te realiseren’, zegt Martijn Broekhof van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) desgevraagd.

Dat blijkt zelfs al uit de ‘routekaart’ met klimaatplannen die de VNCI twee jaar geleden presenteerde. In de inleiding staat in dikgedrukte letters: ‘We staan voor twee noodzakelijke transities: een klimaatneutrale samenleving en een circulaire economie, in 2050.’ Maar in het toekomstbeeld voor 2050, dat op een andere pagina grafisch is weergegeven, loopt nog steeds een dikke grijze stroom fossiele grondstoffen richting de chemische industrie. Bijna twintig procent van de grondstoffen is volgens dat vooruitzicht nog fossiel. ‘Dat is niet volledig circulair’, erkent ook Broekhof. Een circulair scenario konden we bij de sector niet vinden.

De raffinagesector heeft vergelijkbare plannen, bleek in maart uit een rapport van Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van beheerders van het elektriciteitsnet. De grootste raffinaderijen leverden toekomstplannen aan voor dat rapport. Wat blijkt: in 2050 verwachten zij nog dertig tot zeventig procent van de huidige hoeveelheid fossiele brandstoffen te produceren, die ze zullen exporteren naar landen met minder streng CO2-beleid − Nederland is zelf tegen die tijd klimaatneutraal. Terwijl de raffinaderijen de uitstoot van hun fabrieken naar nul brengen, zijn die brandstoffen nog steeds gemaakt van aardolie en leiden ze buiten Europa tot CO2-uitstoot.

Gevraagd naar hun afzonderlijke plannen voor de toekomst geeft alleen raffinaderij Gunvor een helder antwoord. Zij willen in lijn met de kabinetsplannen volledig circulair produceren in 2050. De grote raffinaderijen Shell, BP en ExxonMobil reageren niet of ontwijkend. Via brancheorganisatie Vemobin ontkennen ze opmerkelijk genoeg ooit cijfers aan Netbeheer Nederland te hebben geleverd. Ze verwachten weliswaar een daling van aardolieraffinage in Nederland, maar zien ‘geen enkele noodzaak’ om de toekomstige omvang daarvan te berekenen. Die zou afhankelijk zijn van de vraag vanuit de markt.

‘Als hun plannen uitkomen, dan verdienen Nederlandse raffinaderijen in 2050 geld aan de opwarming van de aarde terwijl we zeggen schoon en klimaatneutraal te zijn’, zegt John Kerkhoven. Zijn adviesbureau Kalavasta kreeg de opdracht van Netbeheer Nederland om met de industrie te spreken over hun transitieplannen en die in scenario’s te verwerken. Ook hieruit bleek dat de raffinaderijen in 2050 grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verwachten te produceren en exporteren. ‘Je kunt je afvragen of dat wel ethisch verantwoord is.’

In een van de vier scenario’s zijn raffinaderijen van plan ook veel hernieuwbare brandstoffen te produceren. Maar binnen Nederland is daarvoor niet genoeg hernieuwbare elektriciteit beschikbaar, bleek uit zijn model. De plannen zouden leiden tot ‘extreem grote importhoeveelheden voor waterstof en koolstof’. Kalavasta moest de ambitieuze plannen voor de productie van duurzame brandstoffen drastisch afschalen.

Structurele aanpak verduurzaming noodzaak!

PAK ENERGIEARMOEDE AAN VIA GROOTSCHALIGE VERDUURZAMING WIJKEN

  • Artikel uitgebracht door de NVDE op 28 maart 2023

Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden drie vliegen in één kap geslagen: energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard. Van het geld dat het rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen 1.129.000 gezinnen een structureel veilige energierekening krijgen, die gemiddeld 1.100 euro lager wordt dan nu. Bij de huidige hoge energieprijzen scheelt het zelfs 1.700 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. Op basis van dat onderzoek stelt de NVDE voor een Rijksregeling te maken die gemeenten en burgers financieel en praktisch ontzorgt en de markt perspectief biedt op zekerheid, voorspelbaarheid en volume.

Hoewel de energieprijzen weer zijn gedaald, is de verwachting niet dat deze structureel zo laag zullen blijven als voor de Oekraïne-oorlog. Dit jaar besteedt het Rijk vele miljarden aan het prijsplafond voor energie. Dat geld zou structureel effect op de energierekening hebben gehad, als het aan woningverbetering was besteed.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “De energietransitie gaat alleen lukken als we gewone mensen, met een krappe beurs echt wat moois te bieden hebben. Er zijn best veel regelingen om woningen te verbeteren, maar die zijn te versnipperd, te ingewikkeld of te karig. We stellen voor Rijksgeld te besteden aan een ruimhartige regeling voor de grootschalige aanpak van woningverbetering, te beginnen in buurten met de meeste energiearmoede. Zo wordt de energierekening weer veilig.” Gemeenten kunnen met woningeigenaren en marktpartijen consortia vormen om buurten aan te pakken. Dat zou kunnen door huizen verregaand te isoleren, of door ze helemaal aardgasvrij te maken.
Grootschalige en voorspelbare uitrol van woningverbetering stelt netbeheerders beter in staat om veel planmatiger te werken bij het versterken van netten. Dat is hard nodig om netcongestie tegen te gaan. Het vergroot ook de kans op de realisatie van collectieve warmtenetten. Die zijn dikwijls efficiënter dan de optelsom van individuele oplossingen én ontzien het zo zwaar belaste stroomnet.

Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy en partner in het versnellingsprogramma Verbouwstromen: “Om de verduurzaming van woningen in grote aantallen te versnellen, moeten zogenaamde verbouwstromen op gang worden gebracht. Om de grote verbouwing van Nederland te realiseren is intensieve, langjarige samenwerking tussen woningeigenaren en bedrijven nodig. Dit leidt namelijk tot efficiëntere processen, kostenverlaging en het vrijspelen van arbeidscapaciteit. Product- en procesinnovatie zal hierin een sleutelrol spelen. Nieuwe technologieën die op een slimme manier worden toegepast zullen bijdragen aan die grote schaal.”

Parallel met windenergie op zee
Van der Gaag trekt de parallel met de doorbraak rond windenergie op zee: “Iedereen wilde tien jaar geleden windenergie op zee. Maar het was nog duur. En bedrijven aarzelden om te investeren. Doordat de overheid een voorspelbare, planmatige uitrol van wind op zee beloofde en de bureaucratie op zich nam, durfden bedrijven de sprong te wagen en gingen de kosten snel omlaag. Zo’n aanpak zouden we ook graag rond woningverbetering zien. Want pas als de markt een grote en stabiele vraag ziet, zal er geïnvesteerd worden in de grootschalige aanpak van woningverbetering die we nodig hebben”.

Uitkomsten onderzoek

  • Het Ecorys-onderzoek brengt de kosten en baten van verschillende investeringsscenario’s in beeld. Voor een bedrag van 11,2 miljard (de laatste schatting van het kabinet voor de kosten van het energieplafond) kunnen (uitgaande van een eigen bijdrage van vijftig procent door woningeigenaren die niet in energiearmoede leven) ruim 1.129.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden, waarvan 126.000 woningen van mensen in energiearmoede. De financiële baten van dat scenario (in termen van lagere energierekeningen) zijn 1,3 miljard per jaar, de CO2-reductie is 2,1 megaton per jaar. Als de overheid alle investeringskosten zou dragen, ook voor eigenaren zonder energiearmoede, dan zouden er 639.000 woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.
  • Ecorys rekende ook uit hoeveel woningen aangepakt zouden worden als deze niet helemaal aardgasvrij worden gemaakt, maar wel stevig geïsoleerd. Met het bedrag dat dit jaar aan het energieplafond is besteed, hadden 1.562.000 woningen een grote stap kunnen maken richting aardgasvrij. De jaarlijkse baten van die operatie zijn 700 miljoen, de CO2-reductie is 0,9 megaton per jaar.
  • Ecorys gaat er in een voorzichtige aanname vanuit dat een grootschalige, planmatige uitrol leidt tot twintig procent kostenreductie, waardoor er van hetzelfde geld (in het voorbeeld van 11,2 miljard) 223.000 extra woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden of 325.000 extra woningen goed geïsoleerd kunnen worden.

Haagse burgers in achterstandswijken betalen straks voor een peperduur warmtenet

In een artikel in de Groene Amsterdammer wordt uit de doeken gedaan waarom de provincie Zuid Holland doordramt met de Warmtelinq. De pijpleiding die de zogenaamde groene warmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden wil brengen, moet doorgaan om de blunders van de provincie te verbloemen. Hiervan worden onder ander de Haagse burgers straks de dupe, ook al stemde de Haagse gemeenteraad keer op keer tegen!

Een Haagse achterstandsbuurt betaalt straks voor een peperduur warmtenet
https://www.groene.nl/artikel/de-botlek-als-kachel?utm_campaign=website&utm_medium=social&utm_source=sharebyemail

Prijsplafond en uw meterstanden

Heeft u een slimme meter? In dat geval wordt automatisch de stand per 1 januari 2023 opgeslagen en kan er per maand afgerekend worden door uw energieleverancier.

Heeft u geen slimme meter, dan is het raadzaam om uw meterstanden van gas en stroom per de eerste van de maand op te schrijven (of er een fotootje van te maken) zodat u bewijs heeft van uw werkelijk verbruik per maand.

Hoewel de meeste energiebedrijven (gelukkig!) uitgaan van uw gemiddeld gebruik, gebaseerd op uw verbruik van vorige jaren, wordt door de regeling omtrent het prijsplafond ineens onduidelijk hoe dit verrekend gaat worden.

Hoogstwaarschijnlijk wordt nu uw gemiddeld gebruik over de afgelopen jaren aangehouden, waarbij in de winterperiode een hoger verbruik wordt aangenomen dan in de zomer, maar duidelijk is dit nog niet!

Bijhouden dus!!

Gasvrij Scheveningen ontvangt lintje!

Gasvrij Scheveningen heeft voor haar inspanningen op het terrein van verduurzaming van Groen Links het “Groene Lintje 2022” ontvangen. Kijk voor meer info op deze link https://denhaag.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-bekroont-gasvrij-scheveningen-met-het-groene-lintje-2022

Het Lintje wordt ieder jaar uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het lot van wijkbewoners op het gebied van verduurzaming.

Energie plafond, positief of negatief?

De beslissing van ons kabinet om een energieplafond in te stellen leidde de dag erna al tot extra verhogingen van de prijzen door de energiemaatschappijen…

Het lijkt er een beetje op dat we een koekje van eigen deeg gevoerd krijgen: wat aan de ene kant bespaard wordt, wordt door de energiemaatschappijen direct daarna weer dubbel en dwars teruggehaald.

Voor de zuinige gebruiker die inderdaad onder de grenzen van het plafond blijft (en dat zijn er maar weinigen!!) is er een voordeel. Maar voor de iets grotere huishoudens van vier personen of meer blijven de verhogingen buitensporig.

Ook degenen die overgeschakeld zijn op een warmtepomp of op een andere wijze elektra gebruiken als energiebron, zijn deze standaard hoeveelheden een blok aan hun been!

Klik op bijgaande link om te zien wat de consequenties voor u zijn!!

https://radar.avrotros.nl/embed/10298/

Boekje consumenten bond nu via Gasvrij te koop!

De Consumentenbond heeft een boekje uitgebracht:”Mijn huis energiezuinig”. Dat boekje is een goed naslagwerk over alle verschillende stadia van verduurzamen en geeft een heleboel handige tips over wat je kunt doen, hoe jet het kunt doen of kunt laten doen, wat het je oplevert, etc. Echt een aanrader. Alleen: de berekeningen over terugverdientijden en dergelijke zijn met de huidige energiekosten natuurlijk allemaal veel gunstiger geworden!

De Consumentenbond biedt het boekje normaliter aan zijn leden aan voor € 20,00. In de maand augustus kost het voor leden € 10,00. Gasvrij Scheveningen is in de gelegenheid om u het boekje aan te bieden voor € 5,00.

U kunt het boekje bestellen bij:

Hansgrijzen@outlook.com