Klimaatneutraal in 2050 ONHAALBAAR

Volgens een artikel gebaseerd op onderzoek door INVESTICO voor de Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dat een circulaire economie en een voldoende afbouw van de fossiele industrie in 2050 onhaalbaar zijn. De keuzes die daarvoor gemaakt zouden moeten worden, worden niet gemaakt, maar de beleidsvoornemens van de regering worden niet bijgesteld.

Hernieuwbare energie is altijd gepresenteerd als een oneindige hoeveelheid’, zegt hoogleraar Kramer. ‘Dat was voor de beginfase heel goed, om het te presenteren als aantrekkelijk alternatief voor fossiel. Maar hernieuwbare energie is een schaars goed. Het kost geld, en vooral ook ruimte.’

Dat betekent niet dat Kramer, die meer dan 25 jaar voor Shell werkte, kiest voor krimp. ‘Nederland is eigenlijk heel goed gepositioneerd voor deze industrie. We hebben windmolens op de Noordzee en ook het geld, de governance, de kennis. We hebben hier een enorme legacy. Het is te makkelijk om dat allemaal te laten gaan.’ Hij accepteert dat het doel van een volledig circulaire economie daarmee buiten het zicht raakt. ‘Ik zou persoonlijk zeggen: een klimaatneutrale industrie in Nederland is echt dwingend.’

‘Eigenlijk allebei niet’, zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen geconfronteerd met de keus tussen een sterke krimp van de industrie of het loslaten van de doelen. ‘Ik vind, en dat heb ik ook steeds tegen de Kamer gezegd: we gaan de doelen niet loslaten.’ De staatssecretaris houdt stevig vast aan volledige circulariteit in 2050 maar wil tegelijkertijd de industrie zoveel mogelijk in Nederland behouden. ‘Ik heb liever dat we met z’n allen keihard proberen om over een heel hoge lat te springen dan dat ik die lat ga verlagen zodat we daar rustig overheen kunnen stappen. We zetten samen alles op alles om die doelen te behalen.’

‘Dan mag ze wel aan het werk’, reageert hoogleraar De Coninck. ‘Het staat inderdaad in het Nederlandse beleid dat we in 2050 fossielvrij zijn, maar ik weet niet of ik het geloof, eerlijk gezegd. Wat is het circulariteitsbeleid? Een paar transitieprogramma’s met een paar pilots. En dit gaat over 2050 hè, dat is over 25 jaar. Dat is echt om de hoek.’

Wat doet staatssecretaris Heijnen als straks blijkt dat er onvoldoende elektriciteit is om af te stappen van aardolie? ‘Ik ga niemand aan het onmogelijke houden’, antwoordt ze. ‘Maar het is mijn taak om in een visie een stip op de horizon te zetten waar wij met z’n allen naartoe willen werken. Op het moment dat je als kabinet heel duidelijk de uitspraak doet “wij willen in 2050 circulair zijn”, dan gaan bedrijven natuurlijk ook in die stand staan.’

Dat blijkt niet uit de toekomstbeelden van de sectoren zelf die Investico doorlichtte. In plaats van krimp gaan die ervan uit dat het doel van ‘volledige circulariteit in 2050’ verdwijnt of zal worden afgezwakt. ‘In mijn optiek is circulair niet het einddoel, het is een middel om iets te realiseren’, zegt Martijn Broekhof van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) desgevraagd.

Dat blijkt zelfs al uit de ‘routekaart’ met klimaatplannen die de VNCI twee jaar geleden presenteerde. In de inleiding staat in dikgedrukte letters: ‘We staan voor twee noodzakelijke transities: een klimaatneutrale samenleving en een circulaire economie, in 2050.’ Maar in het toekomstbeeld voor 2050, dat op een andere pagina grafisch is weergegeven, loopt nog steeds een dikke grijze stroom fossiele grondstoffen richting de chemische industrie. Bijna twintig procent van de grondstoffen is volgens dat vooruitzicht nog fossiel. ‘Dat is niet volledig circulair’, erkent ook Broekhof. Een circulair scenario konden we bij de sector niet vinden.

De raffinagesector heeft vergelijkbare plannen, bleek in maart uit een rapport van Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van beheerders van het elektriciteitsnet. De grootste raffinaderijen leverden toekomstplannen aan voor dat rapport. Wat blijkt: in 2050 verwachten zij nog dertig tot zeventig procent van de huidige hoeveelheid fossiele brandstoffen te produceren, die ze zullen exporteren naar landen met minder streng CO2-beleid − Nederland is zelf tegen die tijd klimaatneutraal. Terwijl de raffinaderijen de uitstoot van hun fabrieken naar nul brengen, zijn die brandstoffen nog steeds gemaakt van aardolie en leiden ze buiten Europa tot CO2-uitstoot.

Gevraagd naar hun afzonderlijke plannen voor de toekomst geeft alleen raffinaderij Gunvor een helder antwoord. Zij willen in lijn met de kabinetsplannen volledig circulair produceren in 2050. De grote raffinaderijen Shell, BP en ExxonMobil reageren niet of ontwijkend. Via brancheorganisatie Vemobin ontkennen ze opmerkelijk genoeg ooit cijfers aan Netbeheer Nederland te hebben geleverd. Ze verwachten weliswaar een daling van aardolieraffinage in Nederland, maar zien ‘geen enkele noodzaak’ om de toekomstige omvang daarvan te berekenen. Die zou afhankelijk zijn van de vraag vanuit de markt.

‘Als hun plannen uitkomen, dan verdienen Nederlandse raffinaderijen in 2050 geld aan de opwarming van de aarde terwijl we zeggen schoon en klimaatneutraal te zijn’, zegt John Kerkhoven. Zijn adviesbureau Kalavasta kreeg de opdracht van Netbeheer Nederland om met de industrie te spreken over hun transitieplannen en die in scenario’s te verwerken. Ook hieruit bleek dat de raffinaderijen in 2050 grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verwachten te produceren en exporteren. ‘Je kunt je afvragen of dat wel ethisch verantwoord is.’

In een van de vier scenario’s zijn raffinaderijen van plan ook veel hernieuwbare brandstoffen te produceren. Maar binnen Nederland is daarvoor niet genoeg hernieuwbare elektriciteit beschikbaar, bleek uit zijn model. De plannen zouden leiden tot ‘extreem grote importhoeveelheden voor waterstof en koolstof’. Kalavasta moest de ambitieuze plannen voor de productie van duurzame brandstoffen drastisch afschalen.

Structurele aanpak verduurzaming noodzaak!

PAK ENERGIEARMOEDE AAN VIA GROOTSCHALIGE VERDUURZAMING WIJKEN

  • Artikel uitgebracht door de NVDE op 28 maart 2023

Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden drie vliegen in één kap geslagen: energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard. Van het geld dat het rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen 1.129.000 gezinnen een structureel veilige energierekening krijgen, die gemiddeld 1.100 euro lager wordt dan nu. Bij de huidige hoge energieprijzen scheelt het zelfs 1.700 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. Op basis van dat onderzoek stelt de NVDE voor een Rijksregeling te maken die gemeenten en burgers financieel en praktisch ontzorgt en de markt perspectief biedt op zekerheid, voorspelbaarheid en volume.

Hoewel de energieprijzen weer zijn gedaald, is de verwachting niet dat deze structureel zo laag zullen blijven als voor de Oekraïne-oorlog. Dit jaar besteedt het Rijk vele miljarden aan het prijsplafond voor energie. Dat geld zou structureel effect op de energierekening hebben gehad, als het aan woningverbetering was besteed.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “De energietransitie gaat alleen lukken als we gewone mensen, met een krappe beurs echt wat moois te bieden hebben. Er zijn best veel regelingen om woningen te verbeteren, maar die zijn te versnipperd, te ingewikkeld of te karig. We stellen voor Rijksgeld te besteden aan een ruimhartige regeling voor de grootschalige aanpak van woningverbetering, te beginnen in buurten met de meeste energiearmoede. Zo wordt de energierekening weer veilig.” Gemeenten kunnen met woningeigenaren en marktpartijen consortia vormen om buurten aan te pakken. Dat zou kunnen door huizen verregaand te isoleren, of door ze helemaal aardgasvrij te maken.
Grootschalige en voorspelbare uitrol van woningverbetering stelt netbeheerders beter in staat om veel planmatiger te werken bij het versterken van netten. Dat is hard nodig om netcongestie tegen te gaan. Het vergroot ook de kans op de realisatie van collectieve warmtenetten. Die zijn dikwijls efficiënter dan de optelsom van individuele oplossingen én ontzien het zo zwaar belaste stroomnet.

Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy en partner in het versnellingsprogramma Verbouwstromen: “Om de verduurzaming van woningen in grote aantallen te versnellen, moeten zogenaamde verbouwstromen op gang worden gebracht. Om de grote verbouwing van Nederland te realiseren is intensieve, langjarige samenwerking tussen woningeigenaren en bedrijven nodig. Dit leidt namelijk tot efficiëntere processen, kostenverlaging en het vrijspelen van arbeidscapaciteit. Product- en procesinnovatie zal hierin een sleutelrol spelen. Nieuwe technologieën die op een slimme manier worden toegepast zullen bijdragen aan die grote schaal.”

Parallel met windenergie op zee
Van der Gaag trekt de parallel met de doorbraak rond windenergie op zee: “Iedereen wilde tien jaar geleden windenergie op zee. Maar het was nog duur. En bedrijven aarzelden om te investeren. Doordat de overheid een voorspelbare, planmatige uitrol van wind op zee beloofde en de bureaucratie op zich nam, durfden bedrijven de sprong te wagen en gingen de kosten snel omlaag. Zo’n aanpak zouden we ook graag rond woningverbetering zien. Want pas als de markt een grote en stabiele vraag ziet, zal er geïnvesteerd worden in de grootschalige aanpak van woningverbetering die we nodig hebben”.

Uitkomsten onderzoek

  • Het Ecorys-onderzoek brengt de kosten en baten van verschillende investeringsscenario’s in beeld. Voor een bedrag van 11,2 miljard (de laatste schatting van het kabinet voor de kosten van het energieplafond) kunnen (uitgaande van een eigen bijdrage van vijftig procent door woningeigenaren die niet in energiearmoede leven) ruim 1.129.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden, waarvan 126.000 woningen van mensen in energiearmoede. De financiële baten van dat scenario (in termen van lagere energierekeningen) zijn 1,3 miljard per jaar, de CO2-reductie is 2,1 megaton per jaar. Als de overheid alle investeringskosten zou dragen, ook voor eigenaren zonder energiearmoede, dan zouden er 639.000 woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.
  • Ecorys rekende ook uit hoeveel woningen aangepakt zouden worden als deze niet helemaal aardgasvrij worden gemaakt, maar wel stevig geïsoleerd. Met het bedrag dat dit jaar aan het energieplafond is besteed, hadden 1.562.000 woningen een grote stap kunnen maken richting aardgasvrij. De jaarlijkse baten van die operatie zijn 700 miljoen, de CO2-reductie is 0,9 megaton per jaar.
  • Ecorys gaat er in een voorzichtige aanname vanuit dat een grootschalige, planmatige uitrol leidt tot twintig procent kostenreductie, waardoor er van hetzelfde geld (in het voorbeeld van 11,2 miljard) 223.000 extra woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden of 325.000 extra woningen goed geïsoleerd kunnen worden.

Haagse burgers in achterstandswijken betalen straks voor een peperduur warmtenet

In een artikel in de Groene Amsterdammer wordt uit de doeken gedaan waarom de provincie Zuid Holland doordramt met de Warmtelinq. De pijpleiding die de zogenaamde groene warmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden wil brengen, moet doorgaan om de blunders van de provincie te verbloemen. Hiervan worden onder ander de Haagse burgers straks de dupe, ook al stemde de Haagse gemeenteraad keer op keer tegen!

Een Haagse achterstandsbuurt betaalt straks voor een peperduur warmtenet
https://www.groene.nl/artikel/de-botlek-als-kachel?utm_campaign=website&utm_medium=social&utm_source=sharebyemail

Prijsplafond en uw meterstanden

Heeft u een slimme meter? In dat geval wordt automatisch de stand per 1 januari 2023 opgeslagen en kan er per maand afgerekend worden door uw energieleverancier.

Heeft u geen slimme meter, dan is het raadzaam om uw meterstanden van gas en stroom per de eerste van de maand op te schrijven (of er een fotootje van te maken) zodat u bewijs heeft van uw werkelijk verbruik per maand.

Hoewel de meeste energiebedrijven (gelukkig!) uitgaan van uw gemiddeld gebruik, gebaseerd op uw verbruik van vorige jaren, wordt door de regeling omtrent het prijsplafond ineens onduidelijk hoe dit verrekend gaat worden.

Hoogstwaarschijnlijk wordt nu uw gemiddeld gebruik over de afgelopen jaren aangehouden, waarbij in de winterperiode een hoger verbruik wordt aangenomen dan in de zomer, maar duidelijk is dit nog niet!

Bijhouden dus!!

Gasvrij Scheveningen ontvangt lintje!

Gasvrij Scheveningen heeft voor haar inspanningen op het terrein van verduurzaming van Groen Links het “Groene Lintje 2022” ontvangen. Kijk voor meer info op deze link https://denhaag.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-bekroont-gasvrij-scheveningen-met-het-groene-lintje-2022

Het Lintje wordt ieder jaar uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het lot van wijkbewoners op het gebied van verduurzaming.

Energie plafond, positief of negatief?

De beslissing van ons kabinet om een energieplafond in te stellen leidde de dag erna al tot extra verhogingen van de prijzen door de energiemaatschappijen…

Het lijkt er een beetje op dat we een koekje van eigen deeg gevoerd krijgen: wat aan de ene kant bespaard wordt, wordt door de energiemaatschappijen direct daarna weer dubbel en dwars teruggehaald.

Voor de zuinige gebruiker die inderdaad onder de grenzen van het plafond blijft (en dat zijn er maar weinigen!!) is er een voordeel. Maar voor de iets grotere huishoudens van vier personen of meer blijven de verhogingen buitensporig.

Ook degenen die overgeschakeld zijn op een warmtepomp of op een andere wijze elektra gebruiken als energiebron, zijn deze standaard hoeveelheden een blok aan hun been!

Klik op bijgaande link om te zien wat de consequenties voor u zijn!!

https://radar.avrotros.nl/embed/10298/

Boekje consumenten bond nu via Gasvrij te koop!

De Consumentenbond heeft een boekje uitgebracht:”Mijn huis energiezuinig”. Dat boekje is een goed naslagwerk over alle verschillende stadia van verduurzamen en geeft een heleboel handige tips over wat je kunt doen, hoe jet het kunt doen of kunt laten doen, wat het je oplevert, etc. Echt een aanrader. Alleen: de berekeningen over terugverdientijden en dergelijke zijn met de huidige energiekosten natuurlijk allemaal veel gunstiger geworden!

De Consumentenbond biedt het boekje normaliter aan zijn leden aan voor € 20,00. In de maand augustus kost het voor leden € 10,00. Gasvrij Scheveningen is in de gelegenheid om u het boekje aan te bieden voor € 5,00.

U kunt het boekje bestellen bij:

Hansgrijzen@outlook.com

Gasbesparing niet alleen goed nieuws?

In het Algemeen Dagblad van 3 augustus verscheen een artikel onder deze naam, maar zonder de vraagtekens. Op basis van een gesprek met de heer Hans Grünenfelder, directeur van de VEMV, de brancheorganisatie van de grote energieverbruikers, staat het nog maar te bezien of de besparing van gas wel een zo goed idee is.

De consequentie van een te grote energiebesparing is dat er door de internationale bedrijven nu al omgezien wordt naar alternatieven voor de productie processen die aardgas behoeven. Met name in de Verenigde Staten, waar het aardgas ongeveer 5 tot 6 keer goedkoper is dan bij ons wordt gelonkt, want daar is nog steeds een grote werkeloosheid.

Dat zou betekenen dat er door een te grote besparing arbeidsplaatsen in Nederland verloren gaan, wat weer slecht voor onze economie is, aldus het artikel

Een tweede effect is , dat als de stijging van de energieprijzen doorberekend wordt in de prijzen van de producten, de consument zich op zijn hoofd krabt en zich afvraagt of hij/zij dit artikel wel echt nodig heeft. Kortom, een afname van de vraag.

Ook in de glastuinbouw is men in paniek. Door de onduidelijkheid van de gasprijzen, kunnen telers nu niet meer bepalen of de inkoop van plantmateriaal nu, straks nog wel rendabel geproduceerd kan worden. Zullen de afnemers bereid zijn, een hogere prijs te betalen waarin de kosten van de energie zijn doorberekend?

Verduurzamen is kijken op de lange termijn

Wat het artikel niet vermeldt, is wat een doorgaand gasverbruik doet met het klimaat. Het denken van de producenten is nog steeds alleen maar gericht op groei. Niet op stabiliseren of misschien zelfs wel verminderen, maar groei blijft de heilige koe. Zonder economische groei geen leven. Terwijl verduurzamen met name kijkt naar de mogelijkheden om de dingen die we nu doen, ook te kunnen blijven doen op een duurzame manier en om misschien te accepteren dat bepaalde zaken misschien wat uit de maat zijn gaan lopen.

Zoals bijvoorbeeld onze vleesproductie in Nederland. Op de correspondent werd onlangs voorgerekend dat voor iedere kip ongeveer 5 kg mais nodig is. Terwijl 5 kg mais veel meer voedingsstoffen oplevert dan 1 kg kip! Door onze enorme vleesproductie zuigen we grote hoeveelheden granen weg die ook gebruikt kunnen worden om mensen te voeden! En daarbij: onze vleesproductie is voor 80% bedoeld voor de export, die wordt niet eens lokaal gegeten!

En datzelfde geldt ook voor de glastuinbouw: Het grootste deel van de productie is voor de export bestemd, niet voor lokale productie. Verduurzamen is kijken wat kan en aanpassen wat niet hoeft of alleen maar gewin voor een kleine groep oplevert. Verduurzamen is een vorm van solidariteit: met het milieu en met elkaar.

Waterstof blijft lonken!

Kijk op deze link om meer informatie te krijgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Electrolyzers.

https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/bd058075-439d-4a52-97cf-3fa7e8980d3c/de-wonderen-van-waterstof 

Verdere ontwikkelingen in Groningen

Groningen heeft een unieke uitgangspositie als het gaat om waterstof en de Nederlandse overheid moet voldoende geld investeren in de noordelijke waterstofontwikkelingen.Dat adviseert Jorgo Chatzimarkakis van de Europese lobby- en belangenorganisatie Hydrogen Europe. Volgens Chatzimarkakis heeft Groningen de ideale uitgangspositie om waterstofplannen verder te ontwikkelen, maar dan moet de Rijksoverheid samen met provincie en andere organisaties dat niet laten versloffen.‘Met name op het gebied van opslag van waterstof in zoutcavernes en het aanpassen van het leidingwerk is er geen regio in de wereld verder dan Groningen’, reageert Chatzimarkakis tegenover RTV Noord en onderzoeksplatform Follow the Money.De man die Groningen op het waterstofspoor zette
RTV Noord en Follow the Money werkten de afgelopen maanden samen om een profiel te maken over Ad van Wijk, bijzonder hoogleraar Future Energy Systems aan de TU in Delft. Van Wijk heeft grote invloed gehad op de waterstofplannen in Noord-Nederland en stond mede aan de basis van Groningen als waterstofprovincie. Hier kun je een uitgebreid profiel lezen over de waterstofgoeroe.‘Maar het zou sneller kunnen gaan. Nederland heeft traditioneel een gevoelige relatie met geld uitgeven, dat is geen geheim. Maar een halfslachtige steun voor waterstof zou fatale gevolgen kunnen hebben.’

‘Investeringen zijn nodig’

Chatzimarkakis voorziet een belangrijke rol voor Nederland, Groningen en de Eemshaven, maar daarvoor moet de Rijksoverheid wel de portemonnee trekken. ‘Het zal een belangrijke toegangspoort worden voor de import van waterstof, dus substantiële investeringen van de staat zijn nu nodig.’Afgelopen week werd bekend dat uit het Nationaal Groeifonds 500 miljoen euro is gereserveerd voor het financieren van waterstofprojecten. In een eerdere ronde is er 338 miljoen euro vrijgemaakt voor ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Een deel van het geld is voorwaardelijk, waardoor het onduidelijk is hoeveel geld er voor Groningen en Noord-Nederland in het vat zit.

‘Het gaat niet snel genoeg’

Uit onderzoek van RTV Noord en Follow the Money komt naar voren dat hoogleraar Ad van Wijk Groningen op weg heeft geholpen met de waterstofagenda, maar zijn pijlen nu vooral richt op Europa. Het gaat hem in Groningen en Nederland niet snel genoeg. In Groningen ziet men dat met lede ogen aan. Jouke Van Dijk, hoogleraar arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Hier in Groningen werd ons voorgespiegeld dat dit onze redding zou zijn, maar het gaat niet snel genoeg. Bestuurders maken de verkeerde keuzes. Toen is Van Wijk teruggegaan naar Rotterdam. Hij is nu meer voor Rotterdam aan het lobbyen, is mijn indruk.’Ad Van Wijk wuift deze kritiek weg. ‘Ik zeg tegen Tata juist dat ze de groene waterstof uit Groningen moeten halen. Het gaat niet om een bepaalde regio, maar om het systeem. Ik heb al drie jaar geleden gewaarschuwd dat het niet snel genoeg gaat in Groningen.’

‘Ik voer geen lobby’

Omdat het in Nederland niet opschoot, richt hij zich nu vooral op Europa. ‘Ik maak geen beleid en voer geen lobby. Ik schrijf plannen en bied die dan aan. Er is weinig kennis bij bestuurders, dat is een deel van het probleem.’ Jorge Chatzimarkakis onderkent het belang van het werk van Ad van Wijk voor Europa. ‘Hij was vanaf het begin betrokken en heeft meegeschreven aan het programma van Hydrogen Europe. Zonder hem was de opkomst van waterstof in Europa, en zelfs wereldwijd, in deze vorm niet mogelijk geweest.’

Het lijkt er steeds meer op, dat waterstof echt een speler gaat worden in de energietransitie. Het is ondertussen wel al duidelijk dat het nooit één oplossing gaat worden die ons verder gaat helpen op het gebied van de energietransitie!

Ontwikkelingen in de ‘Green Village’ in Delft

Ook in de Green Village in Delft, het proef laboratorium waar energie oplossingen in de praktijk getoetst kunnen worden, zijn momenteel opstellingen waarbij zon en wind gebruikt worden, maar waarbij met name gekeken wordt naar de opslagmogelijkheden.

Hier wordt nu gebruik gemaakt van een systeem waarbij met zonnepanelen energie opgewekt wordt. Die energie kan direct gebruikt worden en waar deze energie niet gebruikt wordt, wordt deze opgeslagen in een batterij. Is de batterij vol, dan wordt de opgewekte stroom gebruikt om waterstof te produceren. Het aantal zonnepanelen bepaalt de totale opwek capaciteit. De waterstof wordt nu nog in grote tanks opgeslagen, maar ook daar wordt verder onderzoek naar gedaan. De opgeslagen waterstof wordt gebruikt voor energieopwekking middels een brandstofcel en zowel de warmte als de stroom worden gebruikt in het huishouden.

Het systeem is nu zo afgesteld, dat door een jaar heen, energie beschikbaar is voor verwarming, warm water en stroom. Om de verliezen te minimaliseren wordt nu gewerkt met een systeem op gelijkstroom.

Zonnepanelen in beschermd stadsgezicht? Het blijft een probleem!

het blijft een probleem! Zonnepanelen lijken zich niet te kunnen verenigen met de wensen van de Welstandscommissie of met de eisen van de Rijksdient voor het Cultureel erfgoed.

Het wordt ondertussen tijd dat er aangepaste regelgeving komt, dat eigenaren van panden in beschermde stadsgezichten de mogelijkheid geeft om ook deel te kunnen nemen in de lokale energie opwekking.

Heeft u ideeën op welke manier we dat zouden kunnen doen, dan horen we graag van u!!